Our Blog Expert Team

Alexander Siniouguine
Alexander Siniouguine
CEO & Founder
Evgeny Grigul
Evgeny Grigul
Co-founder of Virto Commerce
Svetlana Golubeva
Svetlana Golubeva
B2B Copywriter & Editor
Sofiko Gvilava
Sofiko Gvilava
B2B Copywriter & Content Strategist
Oleg Zhuk
Oleg Zhuk
CTO
Nikolay Sidelnikov
Nikolay Sidelnikov
Business Product Owner
Mary Gabrielyan
Mary Gabrielyan
Former CMO
Elena Bekker
Elena Bekker
eCommerce Evangelist
Marina Conquest
Marina Conquest
Technical author and eCommerce advocate
Olga Lomko
Olga Lomko
Сontent Marketing & SEO Strategist
Sergey Berezin
Sergey Berezin
Marketing writer
Yuri Taranov
Yuri Taranov
Frontend Architect
Copyright © 2024. All rights reserved.